Rivival of the Roaring Twenties

Visie april 2021

In dit blog gaan wij in op onze visie met betrekking tot de financiële markten, de algehele economische ontwikkelingen en wat dit allemaal betekent voor uw portefeuille.

De wereld in twee snelheden 

In eerste instantie leek het ons aardig om dit blog als titel mee te geven: The Roaring Twenties. De titel verwijst uiteraard naar de jaren’20 van de vorige eeuw waarin de Europese en de Amerikaanse economieën een zeer uitbundig herstel lieten zien na het aflopen van WO I en het overwinnen van de Spaanse Griep. De parallellen met de huidige jaren twintig zijn hiermee opvallend en evident. Ook nu lijkt het erop dat wij een verschrikkelijk virus gaan overwinnen en staan wij aan de vooravond van een krachtig economisch herstel. Het overwinnen van het Coronavirus en het herstel in de economie zullen voor veel mensen een gevoel van opluchting geven. Uiteindelijk besloten wij toch dat de huidige titel: De wereld in twee snelheden een beter en meer gedetailleerd beeld geeft van de huidige situatie. 

Hoewel veel beurzen op dit moment goed presteren, zien wij dat grote delen van de wereld (en de beurs) in twee snelheden aan het bewegen zijn. Het verschil in snelheid zien wij onder andere op het gebied van stimuleringen, vaccineren, economische groei en de koersontwikkeling van verschillende sectoren op de beurs. Kortom, op zeer veel terreinen zien wij een wereld van twee snelheden. 

Stimuleringen 

Om de Coronacrisis het hoofd te bieden, zijn veel overheden massaal aan het stimuleren. Wel zien wij een behoorlijke tweedeling in deze stimuleringen. De Europese Unie heeft al enige maanden geleden besloten dat er een herstelplan moet komen ter waarde van ongeveer € 750 miljard. De verwachting is dat ergens in het derde kwartaal dit herstelfonds in werking zal treden. Hoewel bovenstaand bedrag omvangrijk is, valt het in het niet bij de omvang en snelheid van stimuleren in de VS. In december vorig jaar besloot toenmalig president Trump tot een stimulering van $ 900 miljard. Dit bedrag was grotendeels gericht op het ondersteunen van gezinnen / consumenten. De huidige president Joe Biden kwam in februari van dit jaar met een herstelplan ter waarde van $ 1.900 miljard. Ook dit pakket aan stimuleringen is grotendeels gericht op gezinnen en consumenten die feitelijk een cheque van de overheid ontvingen. Veel mensen hebben een deel van dit bedrag op hun spaarrekening gestort en zullen dit naar verwachting uit gaan geven, zodra winkels/horeca etc. weer open zijn. Een ander deel werd gebruikt om het hoofd boven water te houden, zeker als mensen hun baan waren verloren. 

Recentelijk heeft Joe Biden ook een zeer omvangrijk stimuleringspakket voorgesteld ter waarde van ruim $ 2.000 miljard om de infrastructuur in de VS te verbeteren. Te denken valt hierbij aan het opknappen van bruggen, wegen, luchthavens, rioleringen, elektriciteitskabels en glasvezelkabels voor sneller internet etc. Daarnaast zal een deel van dit bedrag gebruikt gaan worden om deel te nemen in de energietransitie (uit olie en gas en in schone energie). In tegenstelling tot de eerdere stimuleringen omvat dit pakket vooral maatregelen gericht op de lange termijn. Wij gaan ervan uit dat deze overheidsinvesteringen voor een verdere economische groei zullen zorgen. Dit pakket aan maatregelen moet overigens nog wel goedgekeurd worden door zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden. Om dit omvangrijke stimuleringspakket te financieren willen de Democraten de vennootschapsbelasting verhogen van 21 % naar 28 %. 

Naast het feit dat investeringen in infrastructuur voor een langdurige extra groei in de economie zorgen, zijn wat ons betreft de voorgestelde investeringen in de VS ook hard nodig. In onderstaande grafiek hebben wij de overheidsinvesteringen in de infrastructuur als percentage van de economie afgebeeld. Door te kijken naar de relatieve investeringen kunnen beleggers beter cijfers met elkaar vergelijken en tevens beter beoordelen welke overheid het meeste investeert in infrastructuur om hiermee ook de economie op lange termijn te ondersteunen. 

Als het gaat over snelwegen, spoorwegvervoer etc. dan denken veel mensen automatisch aan Duitsland. Duitsland staat wereldwijd bekend om de investeringen in met name het wegennet. Toch blijkt uit bovenstaande grafiek dat de investeringen in Duitsland de afgelopen jaren fors zijn verminderd. De uitgaven aan infrastructuur liggen nu ongeveer op hetzelfde lage niveau als in de VS. Mochten de plannen van Joe Biden doorgaan, dan ziet bovenstaand plaatje er uiteraard anders uit en blijven de Europese investeringen in infrastructuur fors achter bij die in de VS. 

Vaccinatie 

Dat de wereld deels in twee snelheden beweegt, is ook zichtbaar op het gebied van het vaccineren tegen het COVID-19 virus. In onderstaande grafiek is per halverwege april afgebeeld hoeveel procent van de bevolking minimaal één vaccinatie heeft ontvangen.

Uit de grafiek is op te maken dat in het Verenigd Koninkrijk en in de VS al ongeveer 60 % van de bevolking minimaal één vaccinatie heeft ontvangen. Uit dezelfde grafiek blijkt ook duidelijk dat het vaccineren in Europa fors achterblijft. Per halverwege april heeft in Europa 20 tot 25 % van de bevolking minimaal één prik ontvangen. Helaas is Nederland binnen de achterblijver Europa slechts een middenmoter. Landen als Ierland, Zweden Polen en Zwitsersland bungelen onderaan in het lijstje met vaccinatiegraden. 

Economische vooruitzichten 

Zoals wij hierboven al hebben beschreven, lopen de VS behoorlijk voor op Europa op het gebied van vaccineren en stimuleren. Dit heeft direct gevolgen voor zowel de huidige economische groei als de verwachte groei op kortere termijn. In tegenstelling tot bijvoorbeeld delen van Azië en de VS zit een aanzienlijk deel van Europa nog in een lockdown. Deze lockdowns zorgen ervoor dat mensen minder kunnen consumeren en minder kunnen produceren. Hierdoor zal de Europese economie ook in het eerste kwartaal van dit jaar een krimp doormaken, terwijl bijvoorbeeld de Amerikaanse economie een verder herstel laat zien. 

Bovengemiddelde groei 

Wij gaan ervan uit dat de komende periode de Amerikaanse economie een boven trendmatige groei zal laten zien. Met name voor de Amerikaanse economie spelen consumenten een belangrijke rol. Zij zijn verantwoordelijk voor circa 2/3 van de economische groei. Vanwege het tempo van vaccineren gaat de economie aldaar steeds meer open en kan de consument weer besteden. Daar komt nog eens bij dat veel Amerikanen recentelijk een cheque hebben gekregen als onderdeel van het steunpakket van $ 1.900 miljard en een deel van dit geld op de spaarrekening hebben gezet. Zodra de detailhandel weer open is, is het aannemelijk dat een deel hiervan gebruikt zal worden voor consumptie. Een eerste indicatie hiervan zijn de detailhandelsverkopen in maart die met bijna 10 % gestegen zijn ten opzichte van februari. Ten opzichte van maart 2020 stegen de detailhandelsverkopen zelfs met 28 %. 

Naast de detailhandelsverkopen is de ook banengroei of -krimp een goede indicatie hoe het gaat met een economie. Immers, hoe meer er besteed wordt, hoe meer banen er nodig zijn, waarna mensen met nieuwe banen ook weer de middelen hebben om te besteden etc. Dat het met de Amerikaanse economie steeds beter gaat, bleek ook aan het aantal nieuwe banen in maart. In maart kwamen er 916.000 nieuwe banen bij, één van de grootste stijgingen in de afgelopen jaren. 

Daar komt nog eens bij dat Joe Biden voornemens is om de komende 8 jaar circa $ 2.000 miljard te investeren in de Amerikaanse infrastructuur. Mocht het Joe Biden lukken om zijn plannen ter ondersteuning van de infrastructuur goed te laten keuren, dan zal dit voor de komende jaren een forse extra economische groei betekenen. Wij zijn van mening dat de verhoging van de vennootschapsbelasting weliswaar een negatieve invloed zal hebben op deze groei, maar niet in verhouding staat tot de positieve effecten van de voorgestelde investeringen. 

Ook in Azië begint de economie snel aan te trekken, ondanks het hoge aantal besmettingen in met name India. Het economisch herstel aldaar wordt met name gedragen door enerzijds de forse groei in consumentenbestedingen in China en anderzijds door de forse toename van de productie die in Azië aan het plaats vinden is. Ter illustratie, de Chinese economie groeide het eerste kwartaal van dit jaar met 18,3 % ten opzichte van een jaar geleden. 

Helaas loopt de economische groei in Europa vertraging op door het trage tempo van vaccineren. Doordat een groot deel van de Europese bevolking nog in een lockdown zit, kan de consument nauwelijks besteden en blijven de investeringen achter. Echter, de Europese economie is zeer afhankelijk van de export en deze trekt door het wereldwijde herstel wel aan. Daarnaast geldt in Europa dat er sprake is van vertraging en niet van afstel. Uiteindelijk zullen ook hier de meeste mensen gevaccineerd zijn, waardoor de economie weer open kan gaan en weer kan herstellen. En net als in de VS zijn ook hier overheden bezig met aanzienlijke stimuleringspakketten. De verwachting is dat in het derde kwartaal van dit jaar het stimuleringspakket van € 750 miljard in werking zal treden. 

Overtollig geld 

Zoals wij hierboven al hebben beschreven, lijkt het erop dat veel Amerikanen de stimuleringen ter waarde van $ 1.900 miljard die zij hebben gekregen deels zullen gebruiken om te consumeren. Los van de cheque die zij als onderdeel van deze stimuleringen hebben ontvangen, hebben veel Amerikanen en Europeanen vorig jaar hun spaarrekening aanzienlijk bijgevuld. In tijden van crisis willen veel mensen immers een buffer opbouwen. 

In onderstaande grafiek is afgebeeld hoeveel vermogen mensen in de VS, Europa en het Verenigd Koninkrijk extra hebben gespaard als percentage van de economie. In de VS hebben huishouden bijna 8 % van de omvang van de economie extra gespaard. In dit percentage is de cheque van Joe Biden niet verwerkt. De omvang van de Amerikaanse economie bedraagt ongeveer $ 19.300 miljard. Met andere woorden, Amerikaanse huishoudens hebben circa $ 1.500 miljard extra gespaard als buffer. Nu de Amerikaanse economie weer aantrekt en de werkloosheid snel afneemt, kan deze buffer weer voor een deel geconsumeerd worden. Uiteraard zal dit ook in Europa gebeuren, zodra de lockdowns zijn verdwenen en mensen weer kunnen besteden. Deze bestedingen zorgen er vervolgens weer voor dat de economische groei verder kan toenemen. 

Bron: JP Morgan

Maar niet alleen de consument beschikt over een aanzienlijke spaarquota. Vanwege de enorme geldcreatie die plaatsvindt en heeft gevonden, beschikken ook ondernemingen over een enorme reserve. Uit onderzoek van Goldman Sachs blijkt dat de 500 grootste Amerikaanse ondernemingen, exclusief de banken, $ 2.000 miljard op hun geldenrekening hebben staan. Dit geld kan gebruikt worden voor de inkoop van eigen aandelen (leidt tot hogere winst per aandeel), overnames (hogere beurskoersen) en extra investeringen (hogere toekomstige winsten). Hoewel exacte bedragen niet bekend zijn, is deze muur van geld ook in Europa aanwezig, zij het op iets minder grote schaal. 

Lage rente 

Een belangrijke speler in het economisch herstel, is een Centrale Bank. Zij bepalen de hoogte van de kortlopende rente. Sinds de financiële crisis in 2008/2009 hebben zij de kortlopende rente stapsgewijs verlaagd naar feitelijk nul procent. Daarnaast zijn bijna alle wereldwijde Centrale Banken (Fed, ECB etc.) al een aantal jaar bezig om elke maand voor honderden miljarden aan langlopende obligaties te kopen. Hierdoor stijgen de koersen van lang lopende obligaties en daalt de lange rente. Ter illustratie hebben wij hieronder de 10-jaars rente in Duitsland (als maatstaf voor de Europese rente) en de 10-jaars rente in de VS afgebeeld. Hoewel de lange rente op dit moment aan het stijgen is, is de lange rente in zowel Europa als in de VS historisch laag te noemen. 

10-jaars rente Duitsland. Bron: Reuters
10-jaars rente VS. Bron: Reuters

De lage rente zorgt er voor dat geld lenen goedkoop is, waardoor ondernemingen meer kunnen investeren en huishoudens meer kunnen besteden. Deze relatief lage rente blijft een steunpilaar voor de door ons verwachte verdere aantrekkende economie. 

Hoewel de timing van het door ons verwachte economisch herstel per regio verschillend is, verwachten wij de komende kwartalen een bovengemiddelde economische wereldwijde groei. Deze groei wordt gedragen doordat mensen weer naar buiten kunnen en kunnen consumeren, productieprocessen weer op gang komen, de Centrale Banken de rente laag houden en door de enorme wereldwijde stimuleringen. 

Terugblik beurs 

Voordat wij ingaan op de vooruitzichten van de (aandelen)beurs willen wij eerst terugkijken op het meest recente verleden. 

Stimuleringen Centrale Banken 

Zoals wij al eerder in onze logboeken hebben weergegeven, zijn de wereldwijde aandelenmarkten sinds maart vorig jaar aan een indrukwekkend herstel bezig. In de beginmaanden van het herstel op de beurs, werd dit herstel grotendeels veroorzaakt door de stimuleringen van de wereldwijde Centrale Banken. Elke maand kochten zij voor tientallen miljarden aan obligaties. Deze enorme extra vraag naar obligaties zorgden voor fors stijgende obligatiekoersen. Deze stijgende obligatiekoersen zorgden vervolgens weer voor snel dalende rentestanden wat weer stijgende aandelenkoersen als gevolg had. In onderstaand schema hebben wij dit proces grafisch weergegeven. 

Bron: Van Lieshout & Partners

Het herstel op de aandelenmarkten was wel relatief eenzijdig. Tot en met begin november waren het vooral de aandelen van grote technologiebedrijven, schone energieondernemingen en de zogenaamde stay-at-home aandelen die in koers stegen. De meeste aandelen lieten echter een negatief rendement zien. Veel ondernemingen zijn voor hun winstgroei namelijk afhankelijk van de algehele economie (dit zijn de zogenaamde cyclische aandelen) en de economie was in de eerste kwartalen van vorig jaar bijzonder negatief. 

Stimuleringen overheden 

Sinds begin november van het vorige jaar begon het sentiment op de beurs echter te draaien. In tegenstelling tot de maanden daarvoor, zijn het nu vooral de cyclische aandelen die goed presteren en aandelen met een hoge waardering (technologie, schone energie en stay-at-home aandelen) werden in de verkoop gedaan. In de financiële sector wordt dit sectorrotatie genoemd. Er zijn twee redenen voor deze zogenaamde sectorrotatie aan te wijzen. Ten eerste werd begin november bekend dat meerdere vaccins werden goedgekeurd, waardoor beleggers er rekening mee gingen houden dat op termijn de wereld weer kon opengaan. Ten tweede begonnen de overheden op grote schaal met stimuleringen om de gevolgen van de grootste economische recessie in decennia op te vangen. In onderstaand schema hebben wij de gevolgen van deze stimuleringen wederom grafisch weergegeven. 

Bron: Van Lieshout & Partners

In tegenstelling tot de stimuleringen van Centrale Banken zorgen de overheidsstimuleringen wel voor een stijgende rente. Immers, beleggers houden er rekening mee dat de inflatie kan gaan toenemen en willen een hogere vergoeding voor de toenemende schulden als zij geld uitlenen aan de overheid. Een stijgende rente heeft nadelige gevolgen voor obligatiekoersen. Obligatiekoersen en rentestanden bewegen namelijk tegengesteld. Maar ook aandelen hebben ceteris paribus last van een stijgende rente, aangezien de stijgende rente voor toenemende rentekosten zorgt. Deze hogere kosten zorgen vervolgens weer voor een lagere winst. De stijgende (lange) rente zorgt er helaas ook voor dat de huidige waarde van de toekomstige winsten minder wordt. In de praktijk betekent een stijging van de lange rente dat juist aandelen van snelgroeiende ondernemingen die een hoge waardering hebben een correctie kunnen laten zien. Zeker als dit soort ondernemingen geen extra profijt hebben van het forse verwachte herstel in de economie. Deze correctie hebben wij vooral bij de technologie aandelen gezien. 

Aandelen van ondernemingen die veel last hebben gehad van de Coronacrisis hadden tot voor kort juist een lage waardering. Deze cyclische aandelen presteren nu juist goed, terwijl de snelgroeiende en hooggewaardeerde aandelen minder koersstijgingen laten zien. 

Vooruitzichten beurs 

Vooruitlopend op het opengaan van de economie en de hiermee gepaard gaande economische groei, zijn veel aandelen de afgelopen periode verder in koers gestegen. Vanwege de verwachte economische groei en de forse geldcreatie, zijn obligaties in koers gedaald. Hoewel wij uiteraard blij zijn met de huidige koersstijgingen van aandelen, is het wel noodzakelijk om te beoordelen of er ruimte is voor een verdere stijging van de aandelenkoersen. 

Positieve economische vooruitzichten 

Hoewel veel individuele aandelen en beursindices op het hoogste niveau ooit noteren, zijn wij van mening dat er nog voldoende ruimte voor verdere koersstijging is. Een voorname reden dat wij positief zijn over de meeste aandelenbeurzen heeft te maken met het feit dat de wereld pas net aan het open gaan is. Het opheffen van de lockdowns zorgt ervoor dat mensen massaal gaan consumeren en de uitgestelde bestedingen weer gaan inhalen. Daar komt nog eens bij dat Europa hier feitelijk nog niet eens aan begonnen is en hier mensen nog een inhaalslag zullen gaan maken. Naast het opengaan van de wereld zorgen de massale stimuleringen van de overheden alsmede van de Centrale Banken dat de toekomstige economische groei nog meerdere kwartalen zal voortduren. Gemiddeld gaan analisten ervan uit dat het wereldwijde herstel zeker tot in 2023 zal blijven voortduren. 

Positieve winstverwachtingen 

De verder aantrekkende economische groei zorgt er op zijn beurt weer voor dat de bedrijfswinsten in de komende kwartalen verder zullen aantrekken. In onderstaande grafiek zijn de gemiddelde analistenverwachtingen afgebeeld betreffende hun verwachtingen over de winstgroei van ondernemingen voor dit jaar. Hierbij wordt ook aangegeven dat als alle overheidsstimuleringen doorgaan deze winstverwachtingen te laag ingeschat zullen zijn. 

De grijze kolommen geven de winstgroei- of krimp weer van het vorige jaar en de paarse kolommen geven de gemiddelde winstverwachtingen van analisten over dit jaar weer. In de meeste gevallen geldt dat hoe hoger de krimp vorig jaar was, hoe hoger de winstgroei dit jaar zal zijn. De blauwe stipjes geven de winstontwikkelingen van de zogenaamde cyclische ondernemingen. In het hoofdstuk Sectorrotatie zullen wij hier verder bij stil staan. 

Zoals op te maken uit de grafiek is de gemiddelde analistenverwachting zeer positief. Voor Europa wordt dit jaar een gemiddelde winststijging verwacht van 33 %, voor de Emerging Markets van 37 % en voor Amerikaanse ondernemingen gaan analisten uit van een gemiddelde winststijging van 26 %. De voornaamste reden dat voor dit jaar een hogere winstgroei in Europa wordt verwacht, komt doordat in Europa meer zogenaamde cyclische ondernemingen aanwezig zijn. Dit zijn ondernemingen die zeer afhankelijk zijn van de algehele economische omstandigheden. Hoe beter het gaat met de economie, hoe beter het gaat met de onderneming en vice versa. Bij cyclische ondernemingen kunt u bijvoorbeeld denken aan ondernemingen die luxe consumentengoederen verkopen, uitzenders, staalfabrikanten etc. De hoge weging van cyclische ondernemingen in Europa zorgde er tegelijkertijd voor dat vorig jaar de winstdaling in Europa zo groot was. 

Veel geld moet nog belegd worden 

Los van de verwachte forse economische groei en de hiermee samenhangende winstgroei, de stimuleringen en de nog steeds lage rente, is er nog een reden waarom de beurs volgens ons geen majeure correctie zal doormaken de komende periode. Boven op de rente interventies hebben Centrale Banken duizenden miljarden aan geld bijgedrukt dat zijn weg gedeeltelijk naar de financiële markten heeft gevonden. Een en ander heeft ervoor gezorgd dat de wereldwijde monetaire geldhoeveelheid in 2020 jaar met 24 % is gegroeid. Uit onderzoek van onder andere Goldman Sachs blijkt dat alleen in de VS al een bedrag van ongeveer $ 3.800 miljard nog steeds aan de zijlaan staat en dat uiteindelijk nog belegd moet worden. Elke dip op de aandelenmarkt wordt hierbij door beleggers die aan de zijlaan staan, aangegrepen om alsnog in te stappen. 

Sectorrotatie 

Uit bovenstaande mogen duidelijk zijn dat wij een positieve visie op de aandelenbeurs hebben. Hoewel wij over de algehele beurs positief zijn, wil dat niet zeggen dat alle aandelen het evengoed zullen doen. Sinds eind vorig jaar is er sprake van een aanzienlijke sectorrotatie op de beurs. Hierbij werden de winnaars van de maanden daarvoor verkocht en de verliezers werden juist opgenomen. De huidige relatieve verliezers zijn enerzijds aandelen van veilige ondernemingen (Unilever, Nestle etc) en anderzijds aandelen van technologie ondernemingen die weliswaar hard groeien, maar ook een hoge waardering hebben. De economische groei en de toenemende schulden zorgen ervoor dat de lange rente, ondanks de bemoeienissen van de Centrale Banken, aan het stijgen is. Dit zorgt ervoor dat beleggers vooral aandelen met een hoge waardering, zoals technologie, en de veilige aandelen gingen verkopen, waardoor de aandelenkoersen daalden. 

De opbrengsten werden gebruikt om aandelen met een lage waardering te kopen. Te denken valt hierbij aan aandelen uit de sectoren energie, industrie en de financials. Daar komt nog eens bij dat deze ondernemingen volop profiteren van het economisch herstel, waardoor de vraag naar deze aandelen extra stijgt. Hoewel de waardering van deze aandelen nu ook behoorlijk is gestegen, zijn wij van mening dat vanwege de stijgende rente en de economische groei dit soort aandelen vooralsnog populair zullen blijven. 

Ook wij hebben steeds meer van deze cyclische aandelen in onze portefeuille opgenomen om te profiteren van de huidige sectorrotatie. Voor een uitgebreide beschrijving van welke aandelen wij gekocht en verkocht hebben, verwijzen wij u graag naar onze meest recente logboeken. Aangezien wij wel een uitgebalanceerde portefeuille willen houden, betekent dit niet dat wij alle defensieve aandelen en aandelen van ondernemingen met zeer goede vooruitzichten, maar wel met een hoge waardering, uit de portefeuille zullen verwijderen. 

Hoogtevrees? 

Zoals eigenlijk altijd spelen de emoties angst en hebzucht een grote rol op de beurs. Van alle angsten van beleggers dit jaar, is de angst om de boot te missen wel de grootste. Op een gegeven moment zal dit weer plaats maken voor hoogtevrees. De aanzienlijke koersstijgingen en hiermee stijgende waarderingen van sommige aandelen(sectoren) zorgen ervoor dat sommige beleggers wellicht wat hoogtevrees beginnen te krijgen. Beleggers moeten zich echter realiseren dat de winsten van veel ondernemingen ook hard zullen stijgen. Daarnaast zijn in het verleden waarderingen een slechte voorspellende factor gebleken voor het verwachte rendement op de korte termijn. Eind jaren negentig steeg de beurs ook heel hard en liepen de waarderingen snel op. Het duurde echter nog jaren voordat de beurs een aanzienlijke correctie liet zien. 

Wel moeten beleggers zich realiseren dat tussentijdse correcties van 5 à 10 % altijd tot de mogelijkheden behoren. Sterker nog, dit soort correcties komen normaal gesproken meerdere keren per jaar voor. Voor een lange termijn belegger zijn dit soort tussentijdse correcties juist positief, doordat hierdoor wat lucht uit de financiële markten verdwijnt. 

Ook de historie leert ons waardevolle lessen. Als wij kijken naar de (Amerikaanse) beurs vanaf 1950 dan is het nog niet eerder voorgekomen dat na een koersstijging van 50 % of meer de jaren daarna de beurs negatief was. Dit geldt zowel voor een 3-jaars periode als een 5-jaarsperiode. Hoewel er tussentijds uiteraard correcties zijn geweest, bleek de beurs na 3 en 5 jaar verder te zijn gestegen, zelfs nadat de beurs in het jaar daarvoor met 50 % of meer was gestegen (Bron: CNBC) 

Conclusie 

Hoewel tussentijdse correcties altijd mogelijk en zelfs wenselijk zijn, blijven wij positief over de vooruitzichten van aandelen. Zolang de lange rente nog steeds relatief laag blijft, de wereld pas net aan het economisch herstel is begonnen, er door overheden volop gestimuleerd wordt en er nog bijzonder veel geld belegd moet worden, zijn er weinig alternatieven voor aandelen. De toenemende bedrijfswinsten zorgen er vervolgens voor dat de opgelopen waarderingen vanzelf minder worden. 

Hoewel de lange rente laag is, is deze wel licht aan het stijgen. De licht stijgende rente zorgt ervoor dat de vooruitzichten van obligaties minder zijn. Zeker omdat de aanvangsrendementen al laag zijn. 

Drs. Richard de Jong RBA is directeur vermogensbeheer bij en mede-eigenaar van Van Lieshout & Partners N.V. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Bent u benieuwd naar ons beleggingsbeleid naar aanleiding van het bovenstaande?

 

Schrijf u nu in voor de periodieke nieuwsbrief van Van Lieshout & Partners