Verantwoord beleggen en duurzaamheidsrisico’s

Rendement willen we allemaal, maar niet tegen elke prijs. Ons beleggingsbeleid is niet specifiek gericht op het selecteren van duurzame beleggingen  of beleggingen met duurzame kenmerken. De duurzaamheidsrisico’s en de mogelijk negatieve effecten daarvan op de waarde van de beleggingen zijn veelal niet goed in te schatten. Dat geldt ook voor de mogelijk ongunstige effecten van onze beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren. Deze nemen wij dan ook niet expliciet mee in onze besluitvorming. De door ons ingerichte beleggingsportefeuilles mogen daarom niet worden beschouwd als (volledig) milieuvriendelijke of duurzame portefeuilles. Wij zijn een ‘ESG neutrale’ vermogensbeheerder en doen niet aan ‘greenwashing’.

Wij vinden het echter wel belangrijk om verantwoord te beleggen. Zo sluiten wij (o.a.) bedrijven uit die voornamelijk actief zijn in de wapenhandel, adult entertainment en de gok- en tabaksindustrie. Daarnaast willen wij graag dat de bedrijven waarin wij wel beleggen verantwoord zaken doen.

Naast de diverse financiële criteria om te kijken in welke bedrijven wij wel óf niet willen beleggen, gebruiken wij ook ESG standaarden. De Environmental, Social en Governance (ESG)* standaarden zijn criteria waarop de activiteiten van een bedrijf worden beoordeeld. Dit wordt voor ons gedaan door de gerenommeerde onderzoeksinstanties Refinitiv (voor individuele aandelen) en Morningstar (voor trackers).

Bij individuele aandelen is de maximaal te behalen ESG score voor een bedrijf 100 punten. Bedrijven met een score tussen 0  en 20 krijgen een interne ESG score van 1 ster, bedrijven met een score tussen 21 en 40 krijgen 2 sterren, enzovoorts. Trackers krijgen een ESG score door middel van 1 tot maximaal 5 ‘globes’. Deze staan gelijk aan interne ESG scores van 1 tot 5 sterren.

Op basis van de interne ESG score kan een portefeuille dus maximaal 5 sterren behalen op het gebied van duurzaamheid. Onze modelportefeuilles hebben gewogen gemiddeld de volgende score:
Individuele (aandelen) portefeuille: ****
Tracker (aandelen) portefeuille: *** / ****

*Wat zijn Environmental, Social en Governance (ESG) criteria

Het houdt in dat naast financieel economische afwegingen ook factoren als energieverbruik, klimaat, beschikbaarheid van grondstoffen, gezondheid, veiligheid en goed ondernemingsbestuur worden meegewogen in de besluitvorming.

Specifieke wensen

Voor relaties die bepaalde beleggingswensen hebben of andere sectoren willen uitsluiten, kunnen wij de beleggingsportefeuille zo samenstellen dat aan deze wensen zoveel mogelijk tegemoet wordt gekomen. U geeft ons dan een specificatie van de kwalitatieve en/of kwantitatieve beperkingen ten aanzien van de beleggingen of categorieën van beleggingen waarin mag worden belegd. Wij benadrukken hierbij dat ons algemene beleggingsbeleid niet gericht is op de selectie van duurzame beleggingen.

Toelichting op verschillen tussen soorten (duurzame) beleggingen

In termen van mate van duurzaamheid zijn er verschillende soorten financiële instrumenten:

  1. Financiële instrumenten die (geheel of gedeeltelijk) duurzame beleggingen nastreven in economische activiteiten die kwalificeren als ‘ecologisch duurzaam’. Met name de E (Environmental ofwel milieu) van de ESG standaarden is hier van belang. Hieronder vallen kort samengevat alle activiteiten die bijdragen aan het beperken van klimaatverandering en/of aan klimaatadaptatie. Te denken valt o.a. aan watermanagement, opwekken en gebruik van groene energie, stikstofreductie, CO2-reductie en circulaire economie.
  2. Financiële instrumenten die als duurzame belegging kunnen worden beschouwd. Alle ESG standaarden zijn in dit verband relevant: Environmental (milieu), Social (sociaal beleid) en Governance (goed ondernemingsbestuur). Een duurzame belegging is:
    1. een belegging in een economische activiteit die bijdraagt aan het bereiken van een milieudoelstelling (E), zoals gemeten aan de hand van bijvoorbeeld belangrijke hulpbronnenefficiëntie-indicatoren voor het gebruik van energie, hernieuwbare energie, grondstoffen, water en land, voor de productie van afval, en broeikasgasemissies, en voor het effect op de biodiversiteit en de circulaire economie, of
    2. een belegging in een economische activiteit die bijdraagt aan de verwezenlijking van een sociale doelstelling (S), met name een belegging die bijdraagt aan de aanpak van ongelijkheid, of die de sociale samenhang, de sociale integratie en de arbeidsverhoudingen bevordert, of
    3. een belegging in menselijk kapitaal of in economisch of sociaal achtergestelde gemeenschappen, mits deze beleggingen geen ernstige afbreuk doen aan die doelstellingen en de ondernemingen waarin is belegd praktijken op het gebied van goed bestuur volgen (G), met name wat betreft goede managementstructuren, betrekkingen met hun werknemers, beloning van het betrokken personeel en naleving van de belastingwetgeving.
  3. Financiële instrumenten die rekening houden met de belangrijkste ‘ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren’. Deze belangrijkste ongunstige effecten kunnen zich op verschillende terreinen voordoen, bijvoorbeeld ten aanzien van het milieu, de maatschappij, werkgelegenheid, mensenrechten, corruptie en omkoping. Dit kan onder meer betekenen dat beleggingen in bepaalde sectoren worden uitgesloten omdat de ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren te groot worden geacht.
  4. Financiële instrumenten zonder bovengenoemde specifieke kenmerken, die daardoor niet in aanmerking komen om te worden aanbevolen aan (potentiële) cliënten die individuele duurzaamheidsvoorkeuren hebben. Aangezien wij zoals gezegd een ESG neutrale vermogensbeheerder zijn, is ons beleggingsbeleid niet specifiek gericht op de selectie van de hierboven genoemde duurzame beleggingen, maar houden wij wel rekening met ESG principes.