Verantwoord beleggen en duurzaamheidsrisico’s

Rendement willen we allemaal, maar niet tegen elke prijs. Ons beleggingsbeleid is niet specifiek gericht op het selecteren van duurzame beleggingen of beleggingen met duurzame kenmerken. De duurzaamheidsrisico’s en de mogelijk negatieve effecten daarvan op de waarde van de beleggingen zijn veelal niet goed in te schatten. Dat geldt ook voor de mogelijk ongunstige effecten van onze beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren. Deze nemen wij dan ook niet expliciet mee in onze besluitvorming. De door ons ingerichte beleggingsportefeuilles mogen daarom niet worden beschouwd als (volledig) milieuvriendelijke of duurzame portefeuilles. Wij zijn een ‘ESG neutrale’ vermogensbeheerder en doen niet aan ‘greenwashing’.

Naast de kosten en de behaalde rendementen meten wij echter wel periodiek de duurzaamheidscores van onze beleggingen. De meest gebruikelijke methode om de duurzaamheid van een onderneming of land te meten, is op basis van de zogenaamde ESG standaarden.

Scherm­afbeelding 2023-07-20 om 14.53.47

*Wat zijn Environmental, Social en Governance (ESG) standaarden

De Environmental (E), Social (S) en Governance (G) standaarden zijn criteria waarmee de activiteiten van een bedrijf op het gebied van duurzaamheid worden beoordeeld. De ecologische standaarden kunnen betrekking hebben hoe een onderneming of overheid scoort op het gebied van bijvoorbeeld klimaatveranderingen, biodiversiteit en het water- en energieverbruik. De sociale standaarden hebben betrekking op het creëren van gelijke kansen, het tegengaan van kinderarbeid en de veiligheid van de medewerkers of inwoners van een land. Governance criteria kunnen onder andere betrekking hebben op eerlijke handel, de aanwezigheid van interne risicobeheersingssystemen, het naleven van wet- en regelgeving en de mate van onafhankelijk bestuur.

Als extra laag kan er gekeken worden naar de controversiescore. Deze score geeft een indicatie van de mate waarin een onderneming of land in het nieuws komt voor het schenden van bovenstaande ESG standaarden.

Uitkomsten

Per standaard kan er een maximale score van 100 % en een minimale score van 0 % worden behaald. Hoe hoger het percentage, hoe beter de onderneming / overheid scoort op het gebied van duurzaamheid. Een hoge score op het gebied van controversie betekent dat een onderneming relatief weinig nadelig in het nieuws komt.

De data die wij gebruiken worden verzameld door dataleverancier Refinitiv. In onderstaande tabel hebben wij de ongewogen ESG scores weergegeven.

Verantwoord beleggen modelportefeuille december 2023

Toelichting op verschillen tussen soorten (duurzame) beleggingen

In termen van mate van duurzaamheid zijn er verschillende soorten financiële instrumenten:

1. Financiële instrumenten die (geheel of gedeeltelijk) duurzame beleggingen nastreven in economische activiteiten die kwalificeren als ‘ecologisch duurzaam’. Met name de E (Environmental ofwel milieu) van de ESG standaarden is hier van belang. Hieronder vallen kort samengevat alle activiteiten die bijdragen aan het beperken van klimaatverandering en/of aan klimaatadaptatie. Te denken valt o.a. aan watermanagement, opwekken en gebruik van groene energie, stikstofreductie, CO2-reductie en circulaire economie.

2. Financiële instrumenten die als duurzame belegging kunnen worden beschouwd. Alle ESG standaarden zijn in dit verband relevant: Environmental (milieu), Social (sociaal beleid) en Governance (goed ondernemingsbestuur). Een duurzame belegging is:

  • een belegging in een economische activiteit die bijdraagt aan het bereiken van een milieudoelstelling (E), zoals gemeten aan de hand van bijvoorbeeld belangrijke hulpbronnenefficiëntie-indicatoren voor het gebruik van energie, hernieuwbare energie, grondstoffen, water en land, voor de productie van afval, en broeikasgasemissies, en voor het effect op de biodiversiteit en de circulaire economie, of
  • een belegging in een economische activiteit die bijdraagt aan de verwezenlijking van een sociale doelstelling (S), met name een belegging die bijdraagt aan de aanpak van ongelijkheid, of die de sociale samenhang, de sociale integratie en de arbeidsverhoudingen bevordert, of
  • een belegging in menselijk kapitaal of in economisch of sociaal achtergestelde gemeenschappen, mits deze beleggingen geen ernstige afbreuk doen aan die doelstellingen en de ondernemingen waarin is belegd praktijken op het gebied van goed bestuur volgen (G), met name wat betreft goede managementstructuren, betrekkingen met hun werknemers, beloning van het betrokken personeel en naleving van de belastingwetgeving.

3. Financiële instrumenten die rekening houden met de belangrijkste ‘ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren’. Deze belangrijkste ongunstige effecten kunnen zich op verschillende terreinen voordoen, bijvoorbeeld ten aanzien van het milieu, de maatschappij, werkgelegenheid, mensenrechten, corruptie en omkoping. Dit kan onder meer betekenen dat beleggingen in bepaalde sectoren worden uitgesloten omdat de ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren te groot worden geacht.

4. Financiële instrumenten zonder bovengenoemde specifieke kenmerken, die daardoor niet in aanmerking komen om te worden aanbevolen aan (potentiële) cliënten die individuele duurzaamheidsvoorkeuren hebben. Aangezien wij zoals gezegd een ESG neutrale vermogensbeheerder zijn, is ons beleggingsbeleid niet specifiek gericht op de selectie van de hierboven genoemde duurzame beleggingen, maar houden wij wel rekening met ESG principes.